FANDOM


Lính sẽ hỗ trợ tướng của bạn tiêu diệt kẻ thù.Hãy luôn để tướng bạn đi cùng lính của mình.

Trong Thần tướng mobi có nhiều đơn vị lính và kĩ năng khác nhau.Một số loại lính bạn phải vượt qua nhiệm vụ mới có thể mở khóa.

Các đơn vị lính trong Thần Tướng Mobi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.